Ana içeriğe atla

2022 yılında Lisansüstü Tez Projeleri için başvurular tüm yıl boyunca açıktır. Proje başvurularınızı https://bap.subu.edu.tr adresindeki BAP Otomasyonu üzerinden yapabilirsiniz.

 

Projelerin Değerlendirilmesi

BAP Koordinatörlüğüne sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından alanı ile ilgili komisyon üyesine sevk edilir. Komisyon üyesi sunulan projeyi gerekli gördüğü takdirde hakemlerin veya konuyla ilgili uzmanların görüşüne gönderebilir. Ardından proje başvurusu komisyon değerlendirmesine sunulur. Komisyon proje içeriğinde değişiklik yapabilir. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, kabul veya ret edilir.

Komisyon, proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları ve bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan yardım isteyebilir. Komisyon, gerekli gördüğü hallerde tüm projeler için proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir.

Projeler, komisyon tarafından karar verilmesi ve bu kararın BAP Komisyon Başkanı tarafından onaylanması ile kabul edilir.

 

A. LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ

A.1. Program Esasları

1. 2022 yılında lisansüstü tez projelerine verilecek destek miktarı ve proje süresi üst sınırları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Projelerin bütçe ve süresi aşağıda belirtilen miktarları aşmamalıdır.

 

Yüksek Lisans Tez projesi

Doktora Tez Projesi

Toplam proje süresi (en fazla)

Yasal tez süresi

Yasal Tez süresi

Toplam proje bütçesi (en fazla)

15.000 TL (KDV DAHİL)

30.000 TL (KDV DAHİL)

 

2. Projelere verilecek toplam destek miktarı BAP bütçesi ile sınırlıdır.

3. Daha önce aynı konuda SUBÜ BAPK’dan destek alınmamış olması gerekir.

4. Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

5. Lisansüstü tez projelerinde 12 ayda bir ara rapor istenmektedir. Ayrıca sonuç raporu da istenmektedir.

6. Kabul edilen projelerde yürütücülerin başlangıç tarihinden itibaren ilk 12 ay içinde en az bir kez harcama yapmaları beklenmektedir. Proje başlangıç tarihinden itibaren ilk 12 ay içinde harcama yapılmayan projeler iptal edilir.

7. Proje başlangıç tarihinden itibaren 36 ay içerisinde tüm harcamalar tamamlanmalıdır. 36 aydan sonra proje için satınalma yapılmaz.

8. Tez projelerinde yayın şartı bulunmaktadır. 2022 yılı tez projelerinde yayın şartı için Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün kuralları geçerlidir.

9. Lisansüstü tez projeleri için ek bütçe verilmeyecektir.

10. Başvuruya konu olan tezin öğrencisinin yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olması, öğrencilik haklarından yararlandığını belgelemesi ve enstitü kararıyla tez öneri formunun kabul edilmiş olması gereklidir. Öğrencinin Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi olması gereklidir.

11. Öğrencilik haklarından faydalanma süresinin (azami süre yüksek lisans 6 yarıyıl, doktora 12 yarıyıl) tamamlanmasına yüksek lisans tezleri için en az 6 ay, doktora için en az 12 ay kalmış olmalıdır.

12. Projelerin yürütücüsü tez danışmanıdır. Ortak danışmanlar Lisansüstü Tez Projelerinde yürütücü olamaz. Proje yürütücüsü Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personeli olmalıdır. Bir danışman, aynı anda en fazla 2 (iki) Lisansüstü Tez Projesi yürütücülüğü yapabilir.

13. Hâlihazırda 2 (iki) Lisansüstü Tez Projesi devam eden bir proje yürütücüsü, yeni bir lisansüstü tez projesine başvuramaz. Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan, diğer projelerden yerine getirilmemiş ara rapor veya yayın koşulu yükümlülüğü bulunan proje yürütücüleri, ilgili yükümlülüklerini başarıyla sonuçlandırmadan lisansüstü tez projesine başvuramaz.