Ana içeriğe atla

2022 yılında Hızlı Destek Projeleri için başvurular tüm yıl boyunca açıktır. Proje başvurularınızı https://bap.subu.edu.tr adresindeki BAP Otomasyonu üzerinden yapabilirsiniz.

 

Projelerin Değerlendirilmesi

BAP Koordinatörlüğüne sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından alanı ile ilgili komisyon üyesine sevk edilir. Komisyon üyesi sunulan projeyi gerekli gördüğü takdirde hakemlerin veya konuyla ilgili uzmanların görüşüne gönderebilir. Ardından proje başvurusu komisyon değerlendirmesine sunulur. Komisyon proje içeriğinde değişiklik yapabilir. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, kabul veya ret edilir.

Komisyon, proje ekibinin önceki projelerinde gerçekleştirdikleri çalışmaları ve bilimsel yayınları da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, gerekli görürse konuyla ilgili uzmanlardan yardım isteyebilir. Komisyon, gerekli gördüğü hallerde tüm projeler için proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir.

Projeler, komisyon tarafından karar verilmesi ve bu kararın BAP Komisyon Başkanı tarafından onaylanması ile kabul edilir.

 

B. HIZLI DESTEK PROJELERİ

B.1. Program Esasları

1. 2022 yılında Hızlı Destek projelerine verilecek destek miktarı ve proje süresi üst sınırları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Projelerin bütçe ve süresi aşağıda belirtilen miktarları aşmamalıdır. Hızlı destek projelerinde yalnızca sarf malzemesi, yazılım-demirbaş-yedek parça-makine-techizat (KDV dahil 25,000 TL ve altında olan demirbaş), hizmet alımı ve bursiyer kalemlerinde bütçe harcamaları kabul edilecektir. Bursiyer harcamaları projenin toplam bütçesinin %30’unu aşamaz (En fazla 10,000 TL).

 

Hızlı Destek Projesi

Toplam proje süresi (en fazla)

12 ay

Toplam proje bütçesi (en fazla)

30.000 TL (KDV DAHİL)

 

2. Projelere verilecek toplam destek miktarı BAP bütçesi ile sınırlıdır.

3. Daha önce aynı konuda SUBÜ BAPK’dan destek alınmamış olması gerekir.

4. Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. Yıl boyunca başvuru yapılabilir.

5. Hızlı destek projelerinde ara rapor gerekmemektedir. Ancak sonuç raporu beklenmektedir.

6. Kabul edilen projelerde yürütücülerin başlangıç tarihinden itibaren ilk 12 ay içinde en az bir kez harcama yapmaları beklenmektedir. Proje başlangıç tarihinden itibaren ilk 12 ay içinde harcama yapılmayan projeler iptal edilir.

7. Hızlı destek projelerinde yayın şartı bulunmaktadır. 2022 yılı projelerinde yayın şartı olarak, Hızlı Destek Proje sonuçlarının proje tamamlandıktan sonra en geç 2 (iki) yıl içinde, Science Citation Index (SCI), Science Citation Index-Expanded (SCIE), Social Science Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Emerging Science Citation Index (ESCI) indeksleri kapsamında veya TR Dizinde yer alan dergilerde yayınlanması beklenmektedir. Ayrıca 2022 yılında desteklenecek hızlı destek projelerinden yayın olarak sağlık ve fen bilimlerinde SCI, spor ve sosyal bilimlerde SCI, SSCI veya ESCI dergilerde yayınlandığı takdirde ilave olarak 7500 TL BAP bütçesi proje yürütücüsüne tanımlanacaktır. En fazla 3 yayın için ek bütçe verilecektir. Yayın teşvikte kullanılacak yayınlar sadece bir kez kullanılabilir.

8. Hızlı destek projelerine yayın teşviği kapsamında eski projelerden gelen yayınlar için ek bütçe verilmeyecektir.

9. Hızlı destek projeleri için ek bütçe verilmeyecektir.

10. Proje yürütücüsü doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personeli olmalıdır. Bir yürütücü, aynı anda en fazla 1 (bir) Hızlı Destek Projesi yürütücülüğü yapabilir. Proje yürütücüsü kendi projeleri haricinde başka projelerde de en fazla 2 (iki) projede araştırmacı olarak görev alabilir.

11. Süresi bitmesine rağmen sonuçlandırılmamış projesi bulunan, diğer projelerden yerine getirilmemiş ara rapor veya yayın koşulu yükümlülüğü bulunan proje yürütücüleri, ilgili yükümlülüklerini başarıyla sonuçlandırmadan hızlı destek projesine başvuramaz. BAP Komisyonu tarafından yaptırım uygulanan araştırmacılar ise yaptırım süresi dolmadan herhangi bir türde yeni proje başvurusu yapamaz ve yeni projelerde araştırmacı olarak görev alamaz.

12. Projelerde araştırmacı çalıştırılabilir. Araştırmacıların üniversitelerde, kamu kuruluşlarında veya özel kuruluşlarda çalışıyor olmaları ve en az 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlamış olmaları beklenmektedir. Araştırmacıların Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. Projelerde araştırmacı olarak görev alan kişilere, proje kapsamında ücret ödenmez.

13. Projelerde bursiyer çalıştırılabilir. Bursiyerlerin SUBÜ’de eğitim gören yüksek lisans veya doktora öğrencileri olmaları beklenir.  Bursiyerlerin burs ücreti alabilmesi için herhangi bir kurum veya işyerinde çalışmıyor olması gerekir. Türkiye’de ikamet etmeleri ve kırk yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Bursiyerlerin aynı anda başka bir projede veya TÜBİTAK yurtiçi lisansüstü burs programı bursiyeri olmaması gerekir. Bir projede en fazla 2 (iki) bursiyer görev alabilir ve aylık limitler dahilinde ücret ödenebilir.

14. Devam etmekte olan Hızlı Destek projesi bulunan proje yürütücüleri yeni proje başvurusu yapamaz.